• Opiekun medyczny - zawód z przyszłością

  Data dodania: 14 lutego 2011 2011

  W przyszłości wykwalifikowani opiekunowie będą mogli liczyć na coraz lepsze perspektywy pracy. Ma to związek z postępującym starzeniem się społeczeństw. Wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne pozwoli znaleźć zatrudnienie wielu osobom, które zdecydują się pracować w tym trudnym – ale też dającym satysfakcję – zawodzie.

  opiekun_medyczny

  Coraz więcej seniorów


  W całej Europie łatwo zauważyć postępujący proces starzenia demograficznego. Średnia długość życia społeczeństw europejskich ulega stałemu wydłużeniu m.in. dzięki szybkiemu rozwojowi medycyny. Według danych Eurostatu przeciętny obywatel UE żyje ponad 77 lat.


  Najwyższe wskaźniki odnotowują dobrze rozwinięte społeczeństwa (takie jak Szwajcaria, Szwecja czy Włochy), które dysponują sprawnym systemem opieki zdrowotnej. Eurostat szacuje, że liczba osób po 65. roku życia (wg badań z 2008 roku) wzrośnie prawie dwukrotnie do roku 2060, a liczba ludzi po 80. roku życia ulegnie potrojeniu. Dlatego priorytetem dla większości krajów staje obecnie się zapewnienie właściwej opieki obywatelom w starszym wieku. Potrzebne jest do tego podjęcie konkretnych rozwiązań systemowych.
  Ministerstwo Zdrowia szacuje, że także w Polsce wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny. W związku z tym podjęto kroki w celu utworzenia nowego zawodu – opiekuna medycznego.

   

  Przygotowany przez resort zdrowia projekt rozporządzenia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych wykonywanych w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie pielęgnowania w opiece długoterminowej powinien odciążyć pielęgniarki – nie będą one już musiały wykonywać najprostszych czynności pielęgnacyjnych.


  W ostatnim czasie powstało wiele szkół, kształcących przyszłych opiekunów medycznych. Realizowane są także projekty unijne, mające na celu zwiększenie liczby osób pracujących w zawodzie opiekuna osób starszych. Aby uzyskać odpowiednie kwalifikacje, należy ukończyć odpowiedni kurs, zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę policealną.

   


  Obowiązki opiekuna medycznego


  Absolwent umieć poradzić sobie w każdej sytuacji. Dobry opiekun powinien:
  •    być przygotowany do rozpoznawania i rozwiązywania problemów osoby chorej i niesamodzielnej,
  •    zaspokajać podstawowe potrzeby biologiczne pacjenta,
  •    pomagać w podtrzymywaniu jego aktywności społecznej,
  •    rozwijać samodzielność podopiecznego,
  •    zapewnić mu bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,
  •    dbać o higienę otoczenia,
  •    promować zachowania prozdrowotne,
  •    asystować pielęgniarce podczas zabiegów,
  •    zaspokajać potrzeby związane z utrzymaniem ciała chorego w czystości,
  •    pomagać w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, utrzymaniem aktywności ruchowej, jak również w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego swych podopiecznych,
  •    współpracować z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym w celu zapewnienia całościowej opieki osobie chorej,
  •    udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej oraz jej rodzinie,
  •    pomóc w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością.


  W trakcie edukacji opiekun powinien nauczyć się udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia. Szkoły mają również za zadanie kształtować cechy osobowości ucznia, które umożliwią mu łatwe nawiązanie kontaktu z podopiecznym oraz zbudowanie relacji opartej na zaufaniu i sympatii. 

   


  Perspektywy pracy


  Po uzyskaniu dyplomu wykwalifikowani opiekunowie medyczni mogą zajmować się indywidualną opieką w domu pacjenta lub znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy czy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.


  Warto dodać, że coraz więcej osób decyduje się na podjęcie legalnego zatrudnienia za granicą. Najczęstszą motywacją jest wyższe wynagrodzenie oraz szansa na zdobycie nowych doświadczeń. W ubiegłym roku wykwalifikowany opiekun z dyplomem polskiej szkoły zarabiał w Europie Zachodniej ok. 2 000 € miesięcznie. Obecnie najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu do pracy w zawodzie opiekuna jest Wielka Brytania, Irlandia, Włochy oraz Niemcy. Polscy opiekunowie medyczni są cenieni przez zagranicznych pracodawców przede wszystkim za doskonałe przygotowanie merytoryczne, pracowitość, cierpliwość i empatię względem osób starszych.

  Literatura:

  1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-072/EN/KS-SF-08-072-EN.PDF.
  2. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_k_opiekun_03082007p.pdf.
  3. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_rozporzadzenia_17122010.pdf.
  4. http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Pielegniarke-zastapi-tam-opiekun-medyczny-sa-standardy,104853,2.html.
  5. http://www.nursing.com.pl/Ksztalcenie_Nowy_zawod_-_opiekun_medyczny_11.html.
  6. http://www.zagranica.net/2010/11/16/opiekun-osob-starszych-zawod-z-przyszoci/.
  7. http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90440,4630773.html.
  8. http://www.psz.pl/tekst-28562/Tykajaca-bomba-starzejace-sie-spoleczenstwa/Str-5.
  9. Zdziebło K.: Współczesne zjawiska demograficzne a problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa. Studia medyczne 2008, 9, 63-69.

26 użytkowników online

 • Athenka
 • tlumaczeniaipraca
 • Benita
 • Annika
 • nomka
 • ivanilia40
 • Krzysztofa_1970
 • carrie
 • magdaluna
 • vasylika
 • anetta
 • goma44
 • tina40
 • emi
 • aska59
 • MeryKy
 • scarlet
 • serce
 • efka66
 • lwica
 • Geronimo
 • ORIM
 • kaska_45
 • biadkowianka
 • dorcia50
 • Binga

Reklama