Postanowienia ogólne, definicje

 1. Serwis dla Pracodawców, zwany dalej Serwisem, dostępny jest dla wskazanych w Regulaminie Klientów. Celem Serwisu jest umożliwienie Klientom zamieszczania płatnych ogłoszeń rekrutacyjnych i ofert zatrudnienia oraz innych, jak również promowanie Klientów jako rzetelne podmioty oferujące zatrudnienie oraz promowanie prowadzonej przez nich działalności. Serwis prowadzony jest w formie platformy online o charakterze otwartym dla zainteresowanych podmiotów.
 2. Administratorem Serwisu, zwanym dalej Administratorem lub Usługodawcą jest Anna Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szlachetne Projekty Internetowe Anna Nowak z siedzibą we Wrocławiu (50-437) przy ul. Tadeusza Kościuszki 192/1A, NIP: 8961264046, REGON: 365091327, telefon kontaktowy: adres poczty elektronicznej: pracodawca@opiekunki24.pl.
 3. W Regulaminie wprowadza się następujące definicje:
  - Klient - posiadająca Konto i zarejestrowana w Serwisie: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania i oferująca legalne zatrudnienie.
  - Konto - prowadzone dla Klienta konto oznaczone unikalną nazwą (login), będące zbiorem zasobów zawierających dane Klienta, przy pomocy którego możliwe jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących zatrudnienia, innych oraz zarządzanie nimi. Z tytułu założenia Konta oraz korzystania z niego od Klientów nie są pobierane opłaty.
  - Ogłoszenia rekrutacyjne - publikowane przez Klientów ogłoszenia (oferty) zatrudnienia zawierające szczegółowe informacje, w tym niezbędne dane kontaktowe pozwalające na zgłoszenie aplikacji przez zainteresowane osoby poszukujące zatrudnienia.
  - Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2012 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawierana przez Klienta oraz Usługodawcę.
  - Usługi - usługi świadczone na rzecz Klientów za pośrednictwem Serwisu, na które składają się odpłatne usługi w zakresie publikacji Ogłoszeń rekrutacyjnych oraz innych (np. ogłoszenia dotyczące kursów językowych). Świadczenie Usług odbywa się w trybie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2017 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
  - Treści - wszelkie treści pochodzące od Klientów, a opublikowane w Serwisie, w tym Ogłoszenia rekrutacyjne oraz inne.
 4. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Usługodawcy. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym www.opiekunki24.pl/help/rules.

Rejestracja w Serwisie, utworzenie Konta, zawarcie Umowy

 1. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez utworzenie Konta oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Warunkiem utworzenia Konta jest podanie przez Klienta kompletnych, wymaganych przez Serwis i zgodnych z prawdą danych (w tym m.in. firmy pod którą prowadzona jest jego działalność, adresów, danych kontaktowych, numerów identyfikacyjnych, informacji na temat przynależności do organizacji branżowych). Celem tego jest zagwarantowanie osobom poszukującym zatrudniania rzetelnych oraz pełnych informacji na temat Klientów korzystających z Serwisu, a tym samym zwiększenie zainteresowania publikowanymi przez Klientów treściami. Usługodawca uprawniony jest do weryfikacji prawdziwości oraz rzetelności danych podanych przez Klienta, jak również do ich edytowania oraz uzupełniania, tak aby umożliwić osobom poszukującym zatrudnienie dostęp do aktualnych danych.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej.
 3. Warunkiem rejestracji w Serwisie i korzystania z niego jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Akceptacja następuje poprzez kliknięcie przycisku wyboru dostępnego pod adresem internetowym www.opiekunki24.pl/login/signup.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie Klient zapewnia, że podane przez niego dane są kompletne i prawdziwe, w tym nie naruszają praw i dóbr osób trzecich, a ich celem nie jest wprowadzenie odbiorców w błąd.
 6. Po prawidłowym utworzeniu Konta przez Klienta i wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługodawca dokonuje aktywacji Konta. W określonych przypadkach Usługodawca uprawniony jest do odmowy aktywacji Konta lub jego usunięcia, w szczególności: w razie podania przez Klienta nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych; w razie działań/zaniechań Klienta sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności naruszających dobra osobiste osób trzecich; w razie działań/zaniechań Klienta sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 7. Usługodawca informuje Klienta o aktywacji Konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 8. Zawarcie Umowy następuje z chwilą aktywacji Konta zgodnie z ust. 6 i ust. 7 powyżej. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Warunki rozwiązania Umowy określone zostały w części „Warunki rozwiązania Umowy” niniejszego Regulaminu.
 9. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności i nieudostępniania osobom nieuprawnionym danych związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym danych identyfikacyjnych zamieszczonych na Koncie.

Prawa i obowiązki Stron
Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów, w tym w szczególności zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań godzących w dobra oraz interesy osób trzecich.
 2. Treści publikowane są wyłącznie w imieniu i na rzecz danego Klienta.
 3. W razie uzasadnionej potrzeby Klient może wprowadzać zmiany do treści Ogłoszenia rekrutacyjnego lub innego, poprzez funkcję „edytuj ofertę pracy” dostępną w profilu Klienta.
 4. W razie konieczności Administrator uprawniony jest do korekty Ogłoszeń rekrutacyjnych oraz innych lub wstrzymania ich publikacji, w szczególności jeżeli naruszają one prawo lub dobre obyczaje.
 5. W ramach Serwisu niedopuszczalne jest publikowanie Treści:
  - niedotyczących bezpośrednio zatrudnienia,
  - wprowadzających w błąd, fikcyjnych, niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, jak również Treści o charakterze dyskryminującym osoby zainteresowane,
  - związanych z obowiązkiem wniesienia przez osoby zainteresowane jakichkolwiek opłat,
  - pochodzących od innych podmiotów niż Klient,
  - zawierających dane niezgodne z rzeczywistymi warunkami zatrudnienia.
 6. W ramach Serwisu niedopuszczalne jest zamieszczanie: treści o charakterze pornograficznym i erotycznym, materiałów nawiązujących lub wzywających do nienawiści lub przemocy na jakimkolwiek tle, propagujących alkohol, produkty tytoniowe, używki, zawierających dane osobowe podmiotów innych niż Użytkownicy.
 7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość oraz formę publikowanych Treści.
 8. Administrator uprawniony jest do usunięcia Treści niespełniających powyższych wymagań.

Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał prawidło i w sposób nieprzerwany.
 2. Strony dopuszczają przerwy w świadczeniu Usług, w tym w szczególności w przypadku konieczności podjęcia prac serwisowych, konserwatorskich, jak również mających na celu ulepszenie działalności Serwisu. Powyższe nie stanowi podstawy do kierowania przez Klientów roszczeń.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z okoliczności przez niego niezawinionych, w tym w szczególności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania Użytkowników.
 4. Administrator uprawniony jest do:
  - kontroli treści i formy Ogłoszeń rekrutacyjnych oraz innych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności z prawem lub Regulaminem, do dokonania ich zmiany lub usunięcia po uprzednim poinformowaniu Klienta,
  - weryfikowania danych podanych przez Klientów, a w razie stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieprawdziwości, do odmowy rejestracji Klienta lub usunięcia jego Konta.
 5. Administrator nie ponosi w stosunku do Klientów działających niezgodnie z prawem lub niniejszym Regulaminem, jak w również w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialności za tego rodzaju działania Klientów.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu udostępnienia przez Klientów osobom trzecim danych niezbędnych do korzystania z Serwisu, jak również podania przez Klientów niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz zgodność prawem Ogłoszeń rekrutacyjnych oraz innych, jak również za prawdziwość danych podanych przez Klientów.

Cennik, formy płatności

 1. Usługą płatną jest publikacja Ogłoszeń rekrutacyjnych.
 2. Aktualny cennik wraz z pakietami Usług dostępny jest w ramach Konta każdego z Klientów.
 3. Ceny wskazane w cenniku są cenami brutto.
 4. Klient uprawniony jest do wyboru jednej z poniższych form płatności:
  - przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w procesie zamawiania Usługi,
  - przelew za pośrednictwem operatora PayU - PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS: 0000274399, REGON: 300523444, NIP: 7792308495.
 5. Konto Klienta będzie na bieżąco aktualizowane w zakresie nowych form płatności, dodania kolejnych operatorów, jak również o wszelkich zmianach w cenniku.
 6. Ceny podane w cenniku nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania czasowych lub stałych promocji, o których Klienci będą na bieżąco informowani.
 8. Usługodawca wystawia i przekazuje Klientom faktury bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych obowiązującymi przepisami. Faktury wystawiane i doręczane są w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Faktura wystawiana jest na dane podane przez Klienta.

Publikacja Ogłoszeń rekrutacyjnych

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby publikacja Ogłoszeń rekrutacyjnych następowała bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu dokonania płatności przez Klienta.
 2. Publikacja Ogłoszeń rekrutacyjnych następuje:
  - w przypadku transakcji realizowanych za pośrednictwem PayU lub innych operatów - publikacja następuje po finalizacji transakcji przez operatora,
  - w przypadku transakcji realizowanych przy wykorzystaniu przelewu tradycyjnego - publikacja następuje po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy, o czym Klient informowany jest w formie e-mailowej.
 3. Zapłata następuje z momentem finalizacji transakcji przez danego operatora lub uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 4. Usługodawca uprawniony jest do odmowy publikacji Ogłoszeń rekrutacyjnych w sytuacjach określonych Regulaminem oraz w innych uzasadnionych przypadkach, po uprzednim poinformowaniu Klientów.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu realizacji Usług, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. eklamacja powinna być złożona na piśmie i przesłana na adres Administratora lub w formie mailowej na adres poczty elektronicznej .
 3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i przesłana na adres Administratora lub w formie mailowej na adres poczty elektronicznej biuro@opiekunki24.pl.
 4. Reklamacja winna spełniać następujące kryteria:
  - musi zawierać pełne dane Klienta,
  - musi zawierać zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji oraz uzasadnienie dla poparcia jej zasadności.
 5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Uznając reklamację za uzasadnioną, Administrator podejmuje odpowiednie działania mające na celu uczynienie zadość żądaniom reklamacji w całości lub w części lub podejmuje inne działania, które w jego ocenie będą uzasadnione.
 7. Uznając Reklamację za bezzasadną, Administrator informuje osobę zgłaszającą o treści swojego rozstrzygnięcia.

Dane Osobowe, pliki cookies

 1. Rejestracja w Serwisie oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zamieszczonych na Koncie oraz w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie przycisku wyboru dostępnego pod adresem internetowym www.opiekunki24.pl/login/signup.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzanie są przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia Usług wskazanych w Regulaminie i w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji, przez czas korzystania z usług Serwisu, a po zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa.
 3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty biorące udział w świadczeniu Usług wskazanych w Regulaminie. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji Usług określonych Regulaminem, za wyjątkiem udostępniania ich podmiotom obsługującym płatności, na co Klient wyraża zgodę, akceptując Regulamin.
 4. Dane osobowe Klientów chronione są zgodnie z przepisami prawa.
 5. Klient w dowolnym momencie ma prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz skargi do właściwego organu nadzorczego. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani przekazywane do państw trzecich.
 6. Korzystając z Serwisów Klient wyraża zgodę na zapis plików cookies (więcej informacji o cookies: www.opiekunki24.pl/help/policy.
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie Klient zgadza się na: kontakt ze strony Administratora, w tym na bieżące informowanie o ofercie Serwisu, świadczonych przez niego usługach oraz zasadach jego funkcjonowania, jak również o możliwościach i formach aktywnego korzystania z Serwisu. Dokonując rejestracji w Serwisie Klient akceptuje fakt, aby jego dane pojawiały się w zakładce „Opinie”, jak również wyraża zgodę, aby dotyczące go dane były udostępniane w ramach publikowanych przez Administratora rankingach, zestawieniach oraz publikacjach o tematyce dotyczącej zatrudnienia.
 8. Serwis nie jest administratorem danych osobowych osób danych osobowych kandydatów aplikujących na zamieszczone na portalu ogłoszenia dotyczące zatrudnienia. Podmioty oferujące zatrudnienie decydują o środkach i celach przetwarzania danych osobowych kandydatów.

Warunki rozwiązania Umowy

 1. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy. W celu rozwiązania Umowy Klient informuje Administratora o woli usunięcia Konta, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres biuro@opiekunki24.pl.
 2. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy - co jest równoznaczne z usunięciem Konta Klienta - w każdym przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w tym w szczególności:
  - posługiwania się przez Klienta danymi innego Klienta, lub gdy dane te są niezgodne z prawem lub nieprawdziwe,
  - zamieszczenia przez Klientów w Serwisie niedopuszczalnych Treści,
  - działań/zaniechań Klienta naruszających prawa lub interesy osób trzecich, w tym ich dobra osobiste.
 3. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę wymaga uprzedniego poinformowania Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia na stronie internetowej opiekunki24.pl do czasu zmiany lub usunięcia.
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu prowadzonej działalności gospodarczej lub oferty handlowej Usługodawcy, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania Serwisu. W takim wypadku Administrator powiadomi Klientów o rodzaju i charakterze zmian.
 3. Brak sprzeciwu Klienta wobec zmienionego Regulaminu w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania powiadomienia, oznacza jego akceptację.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 5. Wszelkie spory rozstrzygane będę przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: biuro@opiekunki24.pl.