§ 1 Postanowienia ogólne

Definicje

 1. Opiekunki24.pl („Serwis”) jest serwisem internetowym, którego celem jest przede wszystkim stworzenie Użytkownikom dostępu do wiedzy oraz możliwości wymiany poglądów, doświadczeń w tematach dot. opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi. Serwis dostępny jest pod adresem internetowym www.opiekunki24.pl.
 2. Serwis jest otwarty dla zainteresowanych Użytkowników, niemniej ma charakter branżowy i jest przeznaczony głównie dla osób zajmujących się opieką nad osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi, jak również dla osób zainteresowanych zatrudnieniem w charakterze opiekunów.
 3. Administratorem Serwisu („Administrator”) jest Anna Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPI Anna Nowak z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 192/1A 50-437 Wrocław , NIP: 8961264046, REGON: 365091327. Administrator jest jednocześnie „Usługodawcą” w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelka korespondencja kierowana do Serwisu powinna być przesyłana na adres: Anna Nowak SPI, ul. Tadeusza Kościuszki 192/1A, 50-437 Wrocław.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie dostępu do sieci Internet.
 6. W Regulaminie wprowadza się następujące definicje:
 7. - Administrator/Usługodawca – Anna Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPI Anna Nowak z siedzibą w ul. Tadeusza Kościuszki 192/1A, 50-437 Wrocław, NIP: 8961264046, REGON: 365091327, adres poczty elektronicznej: biuro@opiekunki24.pl.
  - Użytkownik – posiadająca Konto i zarejestrowana w Serwisie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  - Konto  – prowadzone dla Użytkownika konto oznaczone unikalną nazwą (nick), będące zbiorem zasobów zawierających dane Użytkownika, przy pomocy którego możliwe jest korzystanie z Serwisu. Z tytułu założenia Konta oraz korzystania z niego od Użytkowników nie są pobierane opłaty. Konto dostępne jest po zalogowaniu się w Serwisie.
  - Hasło – unikalny kod ustanawiany przez Użytkownika w trakcie rejestracji, zabezpieczający Konto. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania Hasła osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jego ujawnienia.
  - Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2012 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawierana przez Użytkownika oraz Usługodawcę.
  - Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Świadczenie Usług odbywa się w trybie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2017 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
  - Materiały – wszelkie materiały i treści, w tym teksty, komentarze, tematy, wątki, obrazy, dzienniki, jak również pozostałe treści publikowane w ramach Serwisu przez jego Użytkowników.
  - Pomoc Forum – osoba odpowiedzialna za bieżącą pomoc przy prowadzeniu dostępnego w Serwisie forum.
 8. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie w zgodzie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2 Rejestracja w Serwisie i dane osobowe

 1. Przed dokonaniem rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Akceptacja Regulaminu stanowi warunek rejestracji i korzystania z Serwisu. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Serwisu. Wypełniając formularz Użytkownik zobowiązany jest do podania wskazanych w nim danych osobowych.
 3. Rejestracja w Serwisie wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Serwis. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikowania, jak również usuwania, przy czym usunięcie danych osobowych przez Użytkownika oznacza jego rezygnację z korzystania z Serwisu i zgodę na usunięcie Konta. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora wizerunków osób znajdujących się na Materiałach zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika.
 5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty biorące udział w świadczeniu Usług wskazanych w Regulaminie.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do korzystania z Serwisu.
 7. Korzystając z Serwisów użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies (więcej informacji o cookies: www.opiekunki24.pl/help/policy).
 8. Zawarcie Umowy następuje z chwilą aktywacji Konta. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Warunki rozwiązania Umowy określone zostały w § 8 Regulaminu.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na własny użytek Użytkowników, w tym w szczególności Serwis nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych.
 2. Każdy z Użytkowników uprawniony jest do posiadania i korzystania wyłącznie z jednego Konta.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w bezwzględnej poufności swoich danych niezbędnych do logowania i korzystania z Serwisu, w tym przede wszystkim nieudostępnienia ich osobom trzecim (np. innym Użytkownikom Serwisu). W razie udostępnienia danych osobom trzecim Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania/zaniechania takich osób. Bezwzględnie zabronione jest posługiwanie się cudzym Kontem, niezależnie od tego, czy jego Użytkownik wyraził czy też nie wyraził na to zgody.
 4. W przypadku podejrzenia, że osoba trzecia korzysta z Serwisu posługując się danymi Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora, a Administrator uprawniony jest do podjęcia niezbędnych działań.
 5. W ramach jednego Konta Użytkownik uprawniony jest do tworzenia własnego dziennika poświęconego tematyce opieki oraz do formułowania komentarzy zgodnie z tematyką danego wątku.
 6. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na zamieszczenie w Serwisie dodanych przez niego wpisów, komentarzy udostępnionych informacji oraz Materiałów, w tym udostepnienie ich innym osobom korzystającym z Serwisu.
 7. Wszelkie prawa do Materiałów (komentarze, zdjęcia, inne grafik, nagrania itd.) zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników, przysługują wyłącznie Serwisowi. Serwis ma prawo wykorzystywania materiałów do promocji Serwisu w sieci Internet.

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, jak również postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz pozostałymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej Serwisu regulującymi wzajemne prawa i obowiązki Stron. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Netykiety.
 2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania/zaniechania, jak również za Materiały publikowane przez siebie w ramach Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego działania mogą prowadzić w szczególności do naruszenia prawnie chronionych dóbr osobistych osób trzecich, w tym innych Użytkowników i jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności prawnej za ich naruszenie. Serwis, jak również Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za działania/zaniechania Użytkowników.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich, w tym w szczególności poprzez publikowanie w Serwisie cudzych materiałów będących utworami, jak również wszelkich innych praw, w tym w zakresie własności intelektualnej. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, z wyłączeniem celów komercyjnych.
 4. Użytkownik uprawniony jest do zamieszczenia w Serwisie wyłącznie materiałów wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Zamieszczając materiały Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich. Zamieszczając materiały Użytkownik oświadcza, że ich publikacja nie narusza jakichkolwiek praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić, bądź uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu oraz do niekorzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 6. Bezwzględnie zabrania się zamieszczenia w Serwisie wypowiedzi lub Materiałów zawierających treści wulgarne, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, bądź naruszające cudze prawa, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo, upowszechniających techniki łamania danych, zawierających wirusy, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc na jakimkolwiek tle. Niedopuszczalne jest ośmieszenie, pomawianie, poniżanie innych Użytkowników oraz osób trzecich, jak również stawianie ich w negatywnym świetle. W razie stwierdzenia zamieszczenia w Serwisie tego rodzaju materiałów, Administrator jest uprawniony do ich modyfikacji lub usunięcia po uprzednim poinformowaniu Użytkownika. W razie powtarzających się naruszeń powyższych postanowień Administrator uprawniony jest do zablokowania Konta lub jego usunięcia, co równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy.
 7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie komentarzy lub treści zawierających dane kontaktowe Użytkowników inne niż przypisane do ich Konta. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze reklamowym. O publikacji treści reklamowych decyduje Administrator.
 8. Niedopuszczalne jest tworzenie na forum wątków lub tematów, jak również zamieszczenie wypowiedzi na temat innych Użytkowników, bez uzyskania ich zgody.
 9. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do usunięcia Konta, co równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy i żądaniem zakończenia świadczenia Usług przez Serwis. Serwis jest związany dyspozycją Użytkownika w tym zakresie. Jeżeli Użytkownik dokonał usunięcia Konta bez ważnego powodu, Serwis uprawniony jest do odmowy ponownego założenia Konta, w szczególności jeżeli dotychczasowe działania Użytkownika noszą znamiona niezgodnych z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności i nieudostępniania osobom nieuprawnionym danych związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym danych identyfikacyjnych zamieszczonych na Koncie.

§ 5 Prawa i obowiązki Serwisu

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał w prawidłowy sposób, z poszanowaniem praw Użytkowników oraz osób trzecich.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób ciągły, niemniej uprawniony jest do czasowego zawieszenia jego działania, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia prac technicznych lub konieczności podjęcia innych działań mających na celu usprawnienie działania Serwisu, bądź dokonanie w jego ramach niezbędnych modyfikacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, Serwis uprawniony jest do zaprzestania działalności i świadczenia za jego pośrednictwem usług.
 4. W razie stwierdzenia naruszeń Administrator uprawniony jest do edytowania i usuwania komentarzy lub treści sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, jak również naruszających prawa lub dobra osób trzech.
 5. Serwis uprawniony jest do podejmowania wszelkich działań, w tym blokowania dostępu do Serwisu, zawieszania oraz usuwania Kont Użytkowników. Celem tych działań jest zapewnienie sprawnego, zgodnego z przeznaczaniem i prawem funkcjonowania Serwisu, w tym przede wszystkim ochrona praw Użytkowników oraz osób trzecich.
 6. Serwis uprawniony jest do zamieszczenia treści reklamowych dotyczących usług/towarów oferowanych przez podmioty trzecie.

§ 6 Odpowiedzialność Serwisu

 1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, w tym dotyczących ochrony konsumentów, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań/zaniechań Użytkowników oraz osób trzecich, w tym w szczególności za: skutki postępowania Użytkowników niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym za szkody poniesione przez osoby trzecie; Materiały publikowane w Serwisie, w tym ich treść i formę; przerwy w działaniu Serwisu.
 2. Serwis nie ponosi w stosunku do Użytkowników działających niezgodnie z prawem lub niniejszym Regulaminem, jak w również w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialności za tego rodzaju działania Użytkowników.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim danych niezbędnych do korzystania z Serwisu, jak również podania przez Użytkowników niepełnych lub nieprawdziwych danych.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu, w tym w zakresie działania/zaniechania Użytkowników oraz osób trzecich, należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem formularza reklamacji udostępnianego przez Administratora drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika.
 2. Reklamacje zgłaszane z pominięciem zasady określonej w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Zgłaszając reklamację Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych, wskazania podstawy reklamacji, dokonania opisu zgłaszanego problemu, sformułowania żądania oraz jego uzasadnienia.
 4. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Uznając reklamację za uzasadnioną, Administrator podejmuje odpowiednie działania i informuje Użytkownika o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Uznając Reklamację za bezzasadną, Administrator informuje osobę zgłaszającą o treści swojego rozstrzygnięcia.

§ 8 Rozwiązanie Umowy

 1. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy. W celu rozwiązania Umowy Użytkownik informuje Administratora o woli usunięcia Konta, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres biuro@opiekunki24.pl.
 2. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy – co jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika – w każdym przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia, postanowień Regulaminu oraz innych warunków korzystania z Serwisu (np. postanowień Netykiety), w tym w szczególności w razie:
 3. - posługiwania się przez Użytkownika danymi innego Użytkownika lub gdy dane te są niezgodne z prawem,
  - zamieszczenia przez Użytkownika w Serwisie niedopuszczalnych Materiałów,
  - działań/zaniechań Użytkownika naruszających prawa lub interesy osób trzecich, w tym ich dobra osobiste,
  - nękania, pomawiania, znieważania innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 4. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę wymaga uprzedniego poinformowania Użytkownika.
 5. Serwis uprawniony jest do odmowy ponownej rejestracji Użytkownika, którego Konto zostało uprzednio usunięte zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia na stronie internetowej Serwisu do czasu jego zmiany lub uchylenia.
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich, jak zmiana zakresu działalności Serwisu lub jego oferty, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom. W takim wypadku Serwis poinformuje Użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe lub w ramach wiadomości na Portalu zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 7 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację jego postanowień.
 4. Usługodawca uprawniony jest do przesyłania na adres e-mail Użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 7. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie pozbawia mocy wiążącej pozostałych.