Regulamin Serwisu

 

 

§1 Wstęp

 

 1. Serwis Opiekunki24.pl jest portalem internetowym, którego celem jest świadczenie na rzecz swoich użytkowników oraz klientów płatnych i bezpłatnych usług Forum, Aktualności, Poradnik, Katalog Pracodawców, Ogłoszenia oraz innych umożliwiających nawiązywanie kontaktów z innymi użytkownikami serwisu, wzajemnej wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystanie z informacji zamieszczonych w serwisie, otrzymywanie i aplikowanie na oferty pracy zamieszczone przez Klientów serwisu oraz publikowanie i udostępnianie w serwisie własnych materiałów i informacji.
 2. Serwis Opiekunki24.pl jest bezpłatny i ogólnodostępny za pośrednictwem publicznej sieci Internet. Dostęp do niektórych funkcjonalności serwisu możliwy jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Część oferowanych przez Serwis usług może być odpłatna. Informacja o odpłatności danej usługi oraz cennik dostępne są na stronie www umożliwiającej dostęp do danej usługi.
 4. Administratorem Serwisu jest SPI Anna Nowak, ul. Kościuszki 132, 50 - 439 Wrocław, NIP 896 126 40 46, REGON 365091327.

 

 

§2 Definicje

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Serwisie - należy przez to rozumieć portal internetowy Opiekunki24.pl, który dostępny jest pod adresem www.opiekunki24.pl i na należących do niego podstronach.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Użytkowniku – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być także osoba niepełnoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeśli uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Kliencie – należy przez to rozumieć osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - korzystającą z usług oferowanych przez Serwis – w tym usługi zamieszczania ofert pracy.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Administratorze – należy przez to rozumieć właściciela Serwisu wymienionego w § 1 pkt 4.

 

 


§3 Rejestracja Użytkownika

 

 1. Dostęp do Serwisu Użytkownik uzyskuje po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie www.opiekunki24.pl. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, w tym imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej e-mail oraz akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z bezpłatnych usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym:

a) nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi użytkownikami,
b) umieszczania własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi użytkownikami serwisu,
c) korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania innych użytkowników,
d) odbierania i wysyłania publicznych wiadomości,
e) dzielenia się z innymi użytkownikami informacjami,

 

 

 
§4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z usług portalu ponosi osobistą odpowiedzialność za własne działania i może być za nie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.
 3. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:

  a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  b) przekazywania prawdziwych danych osobowych. Zabronione jest tworzenie nieistniejących (fikcyjnych) kont Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych oraz korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
  c) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu,
  e) bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach serwisu,
  f) zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu.


 4. Użytkownik zobowiązuje się otrzymane kody dostępu trzymać w tajemnicy i nie udostępniać ich innym. O fakcie, iż jego hasło znane jest osobie trzeciej, użytkownik musi niezwłocznie powiadomić Administratora Serwisu.
 5. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie oraz tworzenie zbiorczych prac z materiałów zawartych w Serwisie, a także sprzedaż tych materiałów jest zabroniona - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Administratora.
 6. W szczególności Użytkownikowi nie wolno umieszczać treści lub zdjęć: pornograficznych, obraźliwych, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym lub narodowym, propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za naganne moralnie a także naruszających prawa osób trzecich, w tym dóbr osobistych czy też praw autorskich oraz nakłaniających do popełniania czynów karalnych. Należy tu także brać pod uwagę przepisy prawne odnoszące się do nieletnich.
 7. Powyższe zobowiązania użytkownika dotyczą również treści i zdjęć, osiągalnych przez zamieszczone przez Użytkownika odsyłacze (linki).
 8. Zabronione jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.
 9. Zabronione jest bez wyraźnej zgody Administratora publikowanie w Serwisie reklam oraz treści komercyjnych i informacji handlowych przez osoby prywatne oraz podmioty komercyjne, w szczególności firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Niedozwolone jest także przesyłanie niechcianych wiadomości innym użytkownikom portalu (spamowanie).

 

 


§5 Prawa i obowiązki Serwisu

 

 1. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez Użytkownika narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Serwis jest uprawniony do jego modyfikacji lub usunięcia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Serwis zastrzega możliwość usunięcia lub czasowej blokady konta Użytkownika.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w nim informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.
 5. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Serwis.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.
 7. Serwis jest obecnie wersją testową. Zawartość stron jest wprowadzana z najwyższą starannością i sprawdzana. Nie można jednak wykluczyć pojawiania się błędów w procesie opracowywania stron.
 8. Administrator Serwisu prosi serdecznie swoich Użytkowników o niezwłoczne zgłaszanie zauważonych błędów pod adresem email administrator(at)opiekunki.pl.
 9. Zawartości obcych stron, na które można dotrzeć przez odsyłacze Portalu nie odzwierciedlają poglądów Właściciela, lecz jedynie stanowią powiązania tematyczne z artykułami na Serwisu.
 10. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Serwisu na adres poczty elektronicznej: administrator(at)opiekunki24.pl.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  a) dane użytkownika / osoby zgłaszającej reklamację,
  b) przedmiot reklamacji wraz z opisem stanu faktycznego,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację.

 11. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

  §5a Opinie na temat agencji i pośredników (aktualizacja)

 

 1. Postanowienia §5a stosuje się do wątków umieszczonych w dziale „Opinie na temat agencji i pośredników”.
 2. Administrator może zastosować postanowienia §5a także do wątków nie umieszczonych w dziale „Opinie na temat agencji i pośredników” jeżeli z ich treści wynika, że ewentualnie powinny się w tym dziale znajdować.
 3. W zakresie nieuregulowanym w §5a stosuje się odpowiednie postanowienia §5 i pozostałej części regulaminu.
 4. Administrator może dokonać sprawdzenia wiarygodności firmy poprzez w szczególności:

  • przeszukanie zasobów Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (http://www.kraz.praca.gov.pl),
  • przeszukanie zasobów Krajowego Rejestru Sądowego i Monitora Sądowo Gospodarczego (https://ems.ms.gov.pl/),
  • przeszukanie zasobów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/),
  • przeszukanie zasobów Krajowego Rejestru Domen Internetowych (http://www.dns.pl/),
  • oględziny strony internetowej, adresu e-mail lub siedziby podmiotu.

 5. Sprawdzenie wiarygodności firmy następuje w szczególności przy wykorzystaniu następujących kryteriów:

  • posiadanie wpisu we właściwych rejestrach,
  • okres prowadzenia działalności,
  • aktualność  strony internetowej firmy lub jej brak,
  • posługiwanie się bezpłatnymi adresami e-mail,
  • przestrzeganie regulaminu opiekunki24.pl,
  • miejsce położenia biura lub jego brak.

 6. Sprawdzenie wiarygodności firmy może nastąpić z wynikiem pozytywnym lub negatywnym.
 7. Administrator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień, co do przebiegu procesu sprawdzenia wiarygodności firmy, a w szczególności co do stosowanych metod, narzędzi lub źródeł informacji.
 8. Jeżeli przeprowadzone sprawdzenie wiarygodności firmy dało wynik negatywny Administrator może:

  • usunąć komentarz,
  • usunąć lub zamknąć wątek,
  • odmówić umieszczenia wątku dotyczącej konkretnej firmy w dziale „Opinie na temat agencji i pośredników”,
  • usunąć konto użytkownika.

 9. Administrator może zastosować uprawnienia określone w ust.8 także jeżeli sprawdzenie wiarygodności firmy dało wynik pozytywy jeżeli:

  • firma uporczywie naruszała w przeszłości regulamin opiekunki24.pl,
  • firma pozostaje w konflikcie z Administratorem za co w szczególności uważa się uporczywe i nieuzasadnione kwestionowanie kompetencji, zasadności rozstrzygnięć i sposobu moderowania dyskusji przez Administratora,
  • firma usiłowała wywrzeć wpływ na decyzje Administratora za co w szczególności uważa się bezpodstawne zagrożenie Administratorowi odpowiedzialnością cywilną lub karną, zwłaszcza jeżeli następuje to przed wszczęciem lub wyczerpaniem drogi reklamacyjnej lub wysłaniem  i rozpatrzeniem zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści,
  • powzięto uzasadnione okolicznościami podejrzenie, że firma używa lub używała kont fikcyjnych użytkowników w celu publikacji treści, w szczególności jeżeli treści te są pozytywne w stosunku do tejże firmy, lub negatywne w stosunku do innych firm,
  • popularność wątku na temat firmy jest znikoma, za co uważa się średniomiesięczną liczbę odwiedzin na poziomie 100 wyświetleń lub mniejszym.

 

 


§6 Postanowienia końcowe

 

 1. Do wszelkich sporów wynikłych z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu oraz do innych roszczeń wynikłych z tej umowy stosuje się prawo odpowiednie do siedziby Administratora. Postanowienia jednolitego prawa międzynarodowego wynikającego z Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) nie znajdują do nich zastosowania.
 2. Do sporów wynikłych z umów z Właścicielem, w których drugą stroną jest również przedsiębiorca zastrzega się właściwość sądu w Polsce.
 3. W razie nieważności niektórych postanowień tego dokumentu pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 grudnia 2010r. ze zmianami z dnia 22 lutego 2014r.