Informujemy, że wszystkie treści oraz materiały zamieszczone w ramach Portalu Opiekunki24.pl podlegają ochronie prawnej. Wszelkie działania podejmowane bez wiedzy i zgody Portalu, a dotyczące wspomnianych treści lub materiałów, w tym ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie w innych celach, aniżeli korzystanie z usług świadczonych przez Portal, jest bezwzględnie zabronione. Niezastosowanie się do powyższych zasad stanowi zagrożenie dla praw oraz interesów Użytkowników Portalu, jak również osób trzecich, w tym w zakresie praw autorskich, dóbr osobistych oraz ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
  2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.