Rozwiązanie Umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

31 marca 2015 14:49 / 2 osobom podoba się ten post
Witajcie :)
trafiło mi się paskudne miejsce, nie mam kwalifikacji, a rodzina jak i firma nakazuje robić zastrzyki z insuliny, dodatkowo opis podopiecznej/nych nie zgadza się ze stanem faktycznym. Zatem chcę rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, problem w tym, że nie jestem w stanie udowodnić,iż stan podopiecznych nie zgadza się z opisem, ponieważ nie dostałam takowego na piśmie.
Czy ktoś może przytoczyć odpowiednie paragrafy, które umożliwią mi rozwiązanie umowy?
31 marca 2015 14:57
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika
Podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika są dwa przypadki wskazane w art. 55 Kodeksu pracy (dalej k.p.), tj.:

gdy w związku z wydanym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jegozdrowia i kwalifikacje,
dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Przypadki działań lub zaniechań ze strony pracodawcy niepozwalające na ich zakwalifikowanie do art. 55 k.p. nie będą zatem stanowiły przyczyny uzasadniającej rozwiązanie przez pracownika umowy bez wypowiedzenia.
31 marca 2015 14:59
Sorry,za post pod postem,ale kopiując na tablecie kilka razy juz mi się ten post usunął.....
 
 
 
 
Art. 55. § 1.  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
§ 11.  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
§ 2.  Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio. 
§ 3.  Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.
31 marca 2015 15:01
Nianta, sprawdź pod tym linkiem http://www.infor.pl/prawo/umowy/praca/685975,Rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-okresu-wypowiedzenia-przez-pracownika.html Wydaje mi się, że drugi punkt, czyli naruszenie podstawowych obowiazków przez pracodawcę mogłabyć podciągnąc pod swój przypadek /pracodawca, zmusza cię niejako do działań niezgodnych z prawem/.
 
W wyroku z 10 listopada 2010 roku (I PK 83/10) Sąd Najwyższy uznał, że za "ciężkie naruszenie" uznaje się naruszenie przez pracodawcę lub osobę, za którą pracodawca ponosi odpowiedzialność, z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków wobec pracownika, stwarzające realne zagrożenie istotnych interesów pracownika lub powodujące uszczerbek w tej sferze.
Podstawowe obowiązki pracodawcy wynikają z poszczególnych rozdziałów Kodeksu pracy jak i ogólnych zasad prawa pracy. Wśród naruszeń można wymienić: niewypełnianie przepisów dotyczących corocznego urlopu wypoczynkowego, nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy, naruszenie godności osobistej pracownika, stosowanie mobbingu, nierówne traktowanie, naruszenie przepisów bhp i w końcu zaniechanie związane z wypłatą wynagrodzenia za pracę.
Oświadczenie pracownika o wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno być przedstawione pracodawcy na piśmie i zawierać uzasadnienie rozwiązania umowy. Pracownik nie może rozwiązać umowy w tym trybie, jeżeli od momentu kiedy dowiedział się o przyczynach uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy upłynął okres dłuższy niż miesiąc.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332; z późń. zm.)
Wyrok Sądu Najwyższego z 5 lutego 1998 roku (I PKN 515/97)
Wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 2000 roku (I PKN 61/00)
31 marca 2015 15:02
basiaim

Sorry,za post pod postem,ale kopiując na tablecie kilka razy juz mi się ten post usunął.....
 
 
 
 
Art. 55. § 1.  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
§ 11.  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
§ 2.  Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio. 
§ 3.  Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

mam tak dziwnie i beznadziejnie skonstruowaną umowę o pracę , że nie ma wniej zapisie o wypowiedzeniu... bez sensu.
31 marca 2015 15:04
to jeszcze-jak możecie; podajcie mi to prawo w Niemczech,że mi nie wolno tych zastrzyków robić.
31 marca 2015 15:05
http://www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/72631,Jakie-sa-okresy-wypowiedzenia-umowy-o-prace.html

Tu są obowiązujące okresy wypowiedzenia. Sprawdź,który pasuje do Twojej umowy.
31 marca 2015 15:06 / 1 osobie podoba się ten post
Jak to umowa o prace, to Kodeks Pracy ma zastosowanie, od stazu zalezy okres wypowiedzenia. Ta insuluna to powod mocny.
31 marca 2015 16:28
basiaim

http://www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/72631,Jakie-sa-okresy-wypowiedzenia-umowy-o-prace.html

Tu są obowiązujące okresy wypowiedzenia. Sprawdź,który pasuje do Twojej umowy.

Żaden... moja umowa jest zawarta na okres od 28.03 do 09.05 "Umowa o pracę na czas określony"  , nie ma w niej zapisu o wypowiedzeniu ze strony pracownika.
31 marca 2015 16:34 / 1 osobie podoba się ten post
Coś nie halo przecież każdą umowę można wypowiedzieć i musi byc taki zapis
31 marca 2015 16:37
Nianta, masz troche przekichane, ale - czy widzialas "zapotrzebowanie" ? Czy jest tam mowa o opiece, czy o Pflege? Czy wiedzialas w jakiejkolwiek formie o zastrzykach insulinowych? Czy masz ku temu wyksztalcenie? Czy w umowie, jaka masz, jest mowa o pomocy domowej i opiece, czy o sile fachowej? 
1/ Jesli umowa dotyczy wykonywania obowiazkow w charakterze pomocy domowej plus opieka (w zwyklym znaczeniu), nie masz wyksztalcenia kierunkowego, nie wiedzialas o koniecznosci/wymaganiach rodziny co do robienia zastrzykow - to moim zdaniem, masz podstawy zerwac umowe, wlasnie na tym sie opierajac.
2/ Jesli w umowie sa uzyte inne sformulowania, a Ty podpisalas pomimo braku kierunkowego wyksztalcenia - masz przekichane.
 
W ktoryms poscie pisalas (a moze mi sie zdawalo?), ze rodzina sie czepia, bo skladali zapotrzebowanie na "Pflege", a dostali w rzeczywistosci "Betreuerin) i tu juz jest niezgodnosc. 
Przeczytaj raz jeszcze swoja umowe, porozmawiaj na spokojnie z rodzina, dowiedz sie od nich, o jaka osobe oni pisali i dopiero na podstawie uzyskanych/posiadanych wiadomosci mozesz tej agencji kolo piora zrobic i to bardzo powaznie. Ale musisz miec fakty, a nie tylko gdybania.
31 marca 2015 16:38
nianta

Żaden... moja umowa jest zawarta na okres od 28.03 do 09.05 "Umowa o pracę na czas określony"  , nie ma w niej zapisu o wypowiedzeniu ze strony pracownika.

Wypowiedzenie umowy na czas określony nie wymaga podawania przyczyny (może nastąpić z jakiejkolwiek przyczyny) ani też spełnienia wymogu konsultacji związkowej. Strony wprowadzając klauzulę zezwalającą na wypowiedzenie umowy na czas określony dopuszczają bowiem taką możliwość w razie zaistnienie okoliczności uznanych za wymagające takiego wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego z 30.09.2009r.). Jednakże strony mogą w umowie uzależnić prawo jej wypowiedzenia od zaistnienia pewnych szczególnych okoliczności (T. Liszcz Prawo pracy Warszawa 2011 str. 152).
 Okres wypowiedzenia umowy na czas określony
Zgodnie z analizowanym przepisem kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi 2 tygodnie i nie jest uzależniony od długości trwania stosunku pracy. Gdy chodzi o możliwość umownego wydłużenia okresu wypowiedzenia, nie zawsze jest to dopuszczalne jako korzystne dla pracownika. (Elżbieta Wichrowska – Janikowska Wypowiadanie umów o pracę na czas określony Praca i Zabezpieczenie społeczne 2010 Nr 10). Jeżeli mianowicie pracodawca wypowiada umowę na czas określony, rzeczywiście wydłużenie okresu wypowiedzenia jest dla pracownika korzystne, gdyż pozwala przez dłuższy czas korzystać z uprawnień pracowniczych. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że to pracownik wypowiada umowę na czas określony – w takiej sytuacji wydłużenie okresu wypowiedzenia nie będzie dla niego korzystne. Postanowienie umowy o pracę mniej korzystne dla pracownika aniżeli przepis kodeksu pracy nie wywoła skutków prawnych – okres wypowiedzenia będzie wynosił w takiej sytuacji 2 tygodnie. A zatem brak reguł ogólnych rozstrzygających o dopuszczalności wydłużenia okresu wypowiedzenia – ocena ważności postanowienia umowy o pracę wprowadzającego dłuższy okres wypowiedzenia dla pracownika musi być odniesiona do konkretnych okoliczności sprawy (….) i przede wszystkim uwzględniać swoisty bilans korzyści i strat dla pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z 10.06.2006r.)
31 marca 2015 16:48 / 2 osobom podoba się ten post
Marta

Coś nie halo przecież każdą umowę można wypowiedzieć i musi byc taki zapis

No właśnie tu na forum się dowiedziałam, że tak wcale nie jest.
Sprawdziłam w kodeksie pracy i rzeczywiście umowę o pracę na czas określony nie bardzo można wypowiedzieć. Chyba, że w umowie jest podany okres wypowiedzenia. Jak nie ma, to trochę lipa. 
31 marca 2015 16:58
nianta

Żaden... moja umowa jest zawarta na okres od 28.03 do 09.05 "Umowa o pracę na czas określony"  , nie ma w niej zapisu o wypowiedzeniu ze strony pracownika.

Czy to jest umowa o prace tymczasowa ?
31 marca 2015 17:00 / 1 osobie podoba się ten post
Z tego co Lena napisała to jeśli nie ma zapisu o wypowiedzeniu przyjmuje sie 2 tyg okres wypowiedzenia Wichurra nie ma przymusu pracy zawsze musi byc możliwość wypowiedzenia
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.